Hides and projects

Boshut

Sinds november 2012 heb ik een eigen boshut in Gelderland. Deze plek is een heerlijke oase van rust. Door middel van een waterbak en wat voer voor zangvogeltjes komen er geregeld heel wat vogeltjes voor deze hut. Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Merel, Vink, Roodborst, Grote Bonte Specht zijn vaste gasten voor de hut. Door het jaar heen komen er ook allerlei andere vogeltjes, zoals Kuifmees, Zwarte Mees, Zwartkop, Boomkruiper, Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning, Fitis, etc. Zo nu en dan laat een grote rover, zoals Havik of Sperwer zich zien. Aan zoogdieren komt sporadisch de Eekhoorn en een Ree langs. In de nachtelijke uren zijn de Vos, Marter en Das regelmatig te gast voor de hut. Ik heb het plan om daar nog eens een project van te maken. Het is fijn dat je bij zo’n eigen hut helemaal zelf kan bepalen hoe je setting en alles wilt hebben. Hieronder vindt u een galerij van foto’s van de hut.

Steenuilenhut en Kerkuilenhut

Elk voorjaar, sinds 2016, fotografeer ik Steenuilen. Dit doe ik op een boerderij in Gelderland. In februari begint de voorbereiding en zet ik een paardenkar in het weiland nabij de schuur waar de Steenuilen broeden. Op deze locatie heeft ook een aantal jaar een kerkuil gebroed. Dus ook daar werd een hut gebouwd. Op een andere boerderij heb ik ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een tent voor kerkuilen.

Persoonlijk vind ik dit een van de mooiste dingen die jaarlijks terugkomt. Als iedereen gaat slapen, worden de uilen actief en mag ik ze fotograferen in hun omgeving. De rust en sfeer die daarbij heerst is met geen pen te beschrijven. Dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben.

Projecten

Elk nieuw jaar ben ik weer op zoek naar projecten om te fotograferen. Jaarlijks zijn er projecten die elke keer weer terugkeren, maar regelmatig dienen ook nieuwe projecten zich aan. Zo had ik eens een Grote Gele Kwikstaart die zich heel makkelijk liet fotograferen. Dagenlang van ’s ochtends tot ’s avonds, tijdens temperaturen van -15 graden Celsius tot +10 graden heb ik honderden beelden kunnen schieten van deze prachtige vogel. Het is prachtig om helemaal vertrouwd te raken met het onderwerp. Tijdens zo’n project probeer ik het onderwerp op een zo natuurlijk mogelijke manier te fotograferen. Om dit voor elkaar te krijgen is het handig om ook allerlei informatie te verzamelen over het onderwerp. Wat eten ze, waar leven ze, hoe werkt de voortplanting, etc… Ik betrap mezelf erop dat er elk jaar wel weer nieuwe projecten bijkomen. Het liefst doe ik ze natuurlijk allemaal, maar soms moet je ook keuzes maken. Een aantal projecten die ik de afgelopen jaren heb gehad, Ijsvogel, Kievit, Kleine Plevier, Bonte Vliegenvanger, Zwarte Roodstaart, Kustvogels, Edelherten, Eekhoorn, Nijlgans jongen, Waterspreeuw, Grutto en Blauwborst.

Jarenlang had ik een broedlocatie van de Ijsvogel, maar helaas is deze locatie verstoord wegens verschillende redenen. Helaas is de Ijsvogel inmiddels al een aantal jaar niet meer gezien op die locatie. Het gedrag van deze vogels in het voorjaar tot het diepe najaar is werkelijk geweldig. Ik zou graag nog eens zo’n plek hebben.


Forest hide

Since November 2012 I have my own forest hide in Gelderland, the Netherlands. This place is a wonderful oasis of calm. By means of a water trough and some food for songbirds, many birds regularly come to this hut. Great Tit, Blue Tit, Nuthatch, Blackbird, Chaffinch, Robin, Great Spotted Woodpecker are regular guests at the hut. Throughout the year there are also all kinds of other birds, such as Crested Tit, Black Tit, Blackcap, Treecreeper, Chiffchaff, Goldcrest, Wren, Fitis, etc. Every now and then a large predator, such as Goshawk or Sparrowhawk, makes an appearance. The squirrel and a roe deer come sporadically to mammals. During the night, the Fox, Marter and Badger are regular guests in front of the hide. I plan to make another project out of it. It’s nice that with your own cabin you can decide for yourself how you want the setting and everything. Below is a gallery of photos of the cabin.

Little Owl hide and Barn Owl hide

I have been photographing Little Owls every spring since 2016. I do this on a farm in Gelderland. In February the preparation starts and I put a horse cart in the meadow near the barn where the Little Owls breed. A barn owl has also nested at this location for a number of years. So a hut was built there too. On another farm I also have the option of placing a tent for barn owls.

Personally, I think this is one of the most beautiful things that comes back every year. When everyone goes to sleep, the owls become active and I can photograph them in their environment. The tranquility and atmosphere that prevails is indescribable. You just have to experience it once.

Projects

Every new year I am looking for projects to photograph. Every year there are projects that return time and again, but new projects are regularly presented. I once had a Grey Wagtail that was very easy to photograph. For days from morning to evening, during temperatures of -15 degrees Celsius to +10 degrees, I was able to shoot hundreds of images of this beautiful bird. It is wonderful to become completely familiar with the subject. During such a project I try to photograph the subject in the most natural way possible. To achieve this, it is useful to also collect all kinds of information about the subject. What do they eat, where do they live, how does reproduction work, etc… I catch myself that every year new projects are added. I prefer to do them all, of course, but sometimes you have to make choices. Some of the projects I’ve had in recent years, Kingfisher, Lapwing, Little Plover, Pied Flycatcher, Black Redstart, Shorebirds, Red Deer, Squirrel, Egyptian Goose Boy, Dipper, Black-tailed Godwit and Bluethroat.

For years I had a breeding location of the Kingfisher, but unfortunately this location has been disturbed for various reasons. Unfortunately, the Kingfisher has not been seen at that location for several years now. The behavior of these birds from spring to deep autumn is truly amazing. I would love to have a place like this again.